English Norsk
Farlig avfall

Annet farlig avfall

I denne produktkategorien har vi samlet ulike fraksjoner av farlig avfall som Rekom håndterer og har behandlingsløsninger for. Disse har ikke nødvendigvis noen annen fellesnevner enn at de blir klassifisert som farlig avfall og skal deklareres og håndteres i henhold til særskilte regler. Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og dyr.

Farlig avfall blir destruert eller deponert under særskilte forhold. Det kan også fungere som alternativt brensel og energigjenvinnes ved ekstra høye temperaturer i forbrenningsovn. Noe farlig avfall kan også materialgjenvinnes etter at de farlige avfallsstoffene er fjernet.

Produkter:
– Smitteavfall
– CU-slam
– Maling, lim og lakk
– Flyveaske
– Bunnaske