English Norsk

Spennende utvikling i det europeiske returtremarkedet

Returtre er ett av hovedproduktene til Rekom. Rekom leverer i dag trevirke til en rekke behandlingsanlegg i Nord-Europa både med vogntog og med skip.

Publisert 8. mars 2019

Returtrevirke deles inn i tre ulike kategorier; ubehandlet, behandlet og impregnert trevirke. Det impregnerte trevirket sorteres ut som en egen fraksjon i dag, da dette klassifiseres som farlig avfall og behandles ved spesialiserte forbrenningsanlegg. Ubehandlet rent trevirke, dvs. trevirke som kun er mekanisk behandlet, kan derimot eksporteres som grønnlistet avfall. Dette innebærer at det ikke stilles krav til samtykke fra myndighetene for å eksportere eller importere denne typen avfall. Grønnlistet avfall har lav miljørisiko og skal gå til gjenvinning. Andre eksempler på grønnlistet avfall er rene fraksjoner med papir, plast eller metall.

I 2016 produserte Norge 792 000 tonn returtre. Dette kommer frem av den nyeste rapporten om materialgjenvinning av returtre fra 2019 utarbeidet av Mepex i regi av Avfall Norge[1]. Tradisjonelt sett har mesteparten av returtrevirket fra Norge blitt eksportert for behandling ved energigjenvinningsanlegg, men rapporten viser til et økende fokus på materialgjenvinning av returtre I Europa. Dette er en utvikling som sannsynligvis kan sees i sammenheng med EUs avfallsdirektiv sine målsetninger om 50% ombruk og materialgjenvinning innen 2020, og 65% innen 2035.

I dag ligger det største potensialet og markedet for materialgjenvinning i produksjon av treplater, men også til produksjon av blant annet cellulose og biodrivstoff. Et stadig voksende marked for materialgjenvinning vil kunne skape konkurranse for forbrenningsanleggene som i dag benytter seg av samme fraksjon.

– Rekom følger spent med på utviklingen i returtremarkedet. Det vil fremdeles være et stort behov for energigjenvinning i den kalde delen av Europa i årene som kommer. Det er lobbyister fra kraftindustrien som nå ser på om energigjenvinning av returtre i Nord-Europa kan godkjennes som materialgjenvinning. Hovedfokuset vårt vil fremdeles være på energigjenvinning, men samtidig utforsker vi nye og alternative behandlingsløsninger som vi kan tilby våre kunder, sier produktansvarlig Fabian Mæland.

I høst fikk Rekom laget en video som viser hvordan kvernet returtre lastes over på skip og klargjøres for transport. Videoen er spilt inn på Vige, Kristiansand Havn i samarbeid med Franzefoss Sør og Norsk Energigjenvinning AS.

_________
[1] https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/Avfall_Norge_rapport_6-2018_Materialgjenvinning_av_returtrevirke.pdf